Siirry suoraan sisältöön

SMARTGROUP IT2018 YSE – YLEISET SOPIMUSEHDOT

SMARGROUP IT2018 YSE – YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. SOVELTAMINEN

1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan SmartGroupin tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin.

2. MÄÄRITELMÄT

Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa tai ohjelmistokomponenttia, joka a) lisensoidaan www.opensource.org/licenses -sivustolla mainittujen open source -käyttöoikeusehtojen mukaisesti; b) täyttää www.opensource.org/docs/osd -sivustolla esitetyn open source -määritelmän; tai c) muutoin lisensoidaan käyttöoikeusehdoin, jotka ovat sisällöltään www.opensource.org/docs/osd-sivustolla esitettyjen edellytysten mukaisia. 

2.1. Palvelu tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa asennus-, huolto-, ylläpito-, tuki-, konsultointi-, koulutus- tai ohjelmistopalvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa palvelua.

2.2. Toimituksen kohde tarkoittaa sopimuksen kohteena olevia tuotteita ja palveluja.

2.3. Tuote tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa laitetta, välinettä, ohjelmistoa, tietojärjestelmää tai muuta vastaavaa sopimuksen kohteena olevaa tuotetta sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota.

2.4. Valmisohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa tai ohjelmistokomponenttia, jota markkinoidaan tai lisensoidaan useille asiakkaille, sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota ja mahdollista tietovälinettä.

3. TOIMITUKSEN KOHDE JA SIIHEN SOVELLETTAVAT EHDOT

3.1. Sopijapuolet määrittelevät toimituksen kohteen kirjallisesti (sähköposti).

3.2. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti (sähköposti), jos tuote sisältää avointa lähdekoodia tai valmisohjelmistoja.

3.3. Avoimeen lähdekoodiin sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten sopimusehtojen ja mahdollisten IT2018 erityisehtojen sijasta sopimuksen osana olevia kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja.

3.4. Valmisohjelmistoon sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten sopimusehtojen ja mahdollisten IT2018 erityisehtojen sijasta sopimuksen osana olevia kyseisen valmisohjelmiston ehtoja.

4. HINNAT

4.1. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista. Siltä osin kuin sopijapuolet eivät ole toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 4.2–4.9 mukaisia ehtoja.

4.2. Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro.

4.3. Ellei jollekin tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen tuotteen tai palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevaa toimittajan hinnaston mukaista hintaa.

4.4. Jos tuotteen tai palvelun hinta on kokonaan tai osaksi sidottu johonkin hinnanmuutosperusteeseen, hintaa tarkistetaan muutoksia vastaavasti, jos muutos on vähintään 2 prosenttia. Hinnanmuutosperusteen osalta noudatetaan sopimuksen allekirjoituspäivän mukaista peruslukua tai arvoa. Valuuttakurssiin sidottujen hintojen osalta hinta määräytyy toimituspäivän mukaisen Euroopan keskuspankin keskikurssin mukaan lukuun ottamatta jaksoissa laskutettavia tuotteita tai palveluja, joiden osalta hinta määräytyy laskutuspäivän mukaisen Euroopan keskuspankin keskikurssin mukaan.

4.5. Toimittajalla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 60 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa kyseinen sopimus samanaikaisesti myös sellaisten muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita asiakas ei voi edellä mainitun irtisanomisen takia olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

4.6. Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

4.7. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut ja päivärahakorvaukset palveluhinnaston mukaan.  Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa erikseen palvelun edellyttämän yli 50 kilometrin pituisen edestakaisen matkan matka-ajasta palveluhinnaston mukaan. Jos edestakainen matka on enintään 50 kilometriä, matka-aikaa ei veloiteta. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.

4.8. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan kirjallisesti tilaama, toimituksen kohteeseen kuulumaton työ sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajalla on oikeus veloittaa tällaisesta työstä myös sovittujen veloitusperusteiden mukaiset lisät, jos asiakas kirjallisesti tilaa työtä tehtäväksi toimittajan tavanomaisen työajan ulkopuolella.

4.9. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta syystä aiheutuvat lisäkustannukset sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti.

5. MAKSUEHDOT

5.1. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti maksueristä ja -ehdoista. Siltä osin kuin sopijapuolet eivät ole maksueristä ja -ehdoista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 5.2–5.4 mukaisia ehtoja.

5.2. Toimittajalla on oikeus laskuttaa tuotteet toimituksen tapahduttua ja palvelut niiden tekemisen jälkeen. Toimittajalla on kuitenkin oikeus laskuttaa toistuvaismaksut tai muut jaksoissa laskutettavat maksut kirjallisesti sovituin laskutusjaksoin etukäteen tai, ellei laskutusjaksoista ole kirjallisesti sovittu, kuukausittain etukäteen. Jos sopijapuolet ovat sopineet toimituksen tai sen osan hyväksymismenettelystä, toimittaja kuitenkin laskuttaa aikaveloitteiset maksut kuukausittain jälkikäteen ja muut toimitukseen perustuvat maksut kyseisen toimituksen tai sen osan hyväksymisen jälkeen.

5.3. Maksuehto on 10 päivää netto toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on myöhäisempi.

5.4. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

6. ALIHANKINNAT

6.1. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sopijapuolen tulee antaa toisen sopijapuolen pyynnöstä tarpeellisia tietoja toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista alihankkijoistaan.

6.2. Sopijapuoli vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

6.3. Sopijapuoli sitoutuu osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että sen alihankkijat toimivat tarvittaessa keskenään yhteistyössä toisen sopijapuolen alihankkijoiden kanssa toimituksen kohteeseen liittyvissä tehtävissä.

7. SALASSAPITO

7.1. Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, b) jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta, d) jonka vastaanottava sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa taikka e) jonka vastaanottava sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

7.2. Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto.

7.3. Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

7.4. Tähän kohtaan 7 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät 5 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan 7 liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jos voimassa olevasta lainsäädännöstä seuraa edellä tässä kohdassa 7.4 todettua pidempi salassapitovelvollisuus.

8. TIETOTURVA JA VARMUUSKOPIOINTI

8.1 Sopijapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista noudattamalla sopijapuolten kirjallisesti sopimia järjestelyjä ja kyseistä sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä. Siltä osin kuin sopijapuolet eivät ole tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 8.2–8.4 mukaisia ehtoja.

8.2. Sopijapuolen on huolehdittava, että sen vastuulla sopimuksen mukaan oleva osa toimituksen kohteesta ja sopijapuolen omasta ympäristöstä, kuten sopijapuolen vastuulla olevat laitteet, viestintäverkko, palvelutuotannon tilat ja toimitilat, on sopijapuolen noudattamien ja asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen viestintäverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä.

8.3. Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan toimituksen kohdetta tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä. Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Sopijapuolella on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturvaloukkausten tutkintaan.

8.4. Sopijapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

9.1. Jos toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan puolesta, sovelletaan käsittelyyn IT2018 EHK -erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

10.1. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

10.2. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

10.3. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

11. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET

11.1 Toimittaja vastaa siitä, ettei toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu toimitus- ja käyttömaa on Suomi.

11.2. Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa toimittajalle toimittajan pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

11.3. Jos toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa, toimittajalla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko a) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa toimituksen kohteen käyttämistä, b) vaihtaa toimituksen kohde sitä vastaavaan sopimuksen mukaiseen tuotteeseen tai palveluun tai c) muuttaa toimituksen kohdetta siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu toimituksen kohde on edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista toimittajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava toimittajan pyynnöstä toimituksen kohteen käyttö ja palautettava se, ja toimittajan on hyvitettävä asiakkaan toimituksen kohteesta maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä.

11.4. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; b) johtuu asiakkaan toimituksen kohteeseen tekemästä muutoksesta tai asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; c) johtuu toimituksen kohteen käyttämisestä yhdessä muun kuin toimittajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja toimittajan asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua.

11.5. Toimittajan vastuu toimituksen kohteen immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 11 sovittuun.

12. VIIVÄSTYS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

12.1. Jos sopijapuoli havaitsee, että viivästys tapahtuu tai on todennäköinen, sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava viivästyksestä ja sen vaikutuksista toimitusaikatauluun kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

12.2. Jos on käynyt selväksi, että sopimuksen täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli 60 päivää, sillä sopijapuolella, jota ei ole kohdannut ylivoimainen este, on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

12.3. Jos toimitus on toisesta sopijapuolesta johtuvasta syystä viivästynyt eikä tapahdu sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän lisäajankaan kuluessa, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joiden toimitus on viivästynyt, edellyttäen, että viivästyksellä on sopijapuolelle olennainen merkitys ja toinen sopijapuoli käsitti tämän tai toisen sopijapuolen olisi pitänyt se käsittää.

12.4. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos toinen sopijapuoli muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta ja sopimusrikkomuksella on sopijapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei toinen sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän määräajan puitteissa.

12.5. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä asiakas ole asettanut toimittajalle hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.

12.6. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli syyllistyy sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Sopimuksen purkaminen jää kuitenkin vaille vaikutusta, jos toinen sopijapuoli viipymättä purkuilmoituksen saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen sopimuksen täyttämisestä.

12.7. Jos asiakas purkaa sopimuksen jonkin tuotteen tai palvelun osalta, asiakkaalla on oikeus purkaa sopijapuolten väliset sopimukset samanaikaisesti myös sellaisten muiden samaa toimituskokonaisuutta koskevien tuotteiden ja palvelujen osalta, joita asiakas ei voi edellä mainitun purkamisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen.

12.8. Sopijapuolen on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, jotta purku olisi pätevä.

12.9. Jos sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, sopijapuolella on myös oikeus pidättyä suorituksestaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolen oikeus pidättyä suorituksestaan päättyy, jos toinen sopijapuoli viipymättä pidättymistä koskevan ilmoituksen saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen sopimuksen täyttämisestä.

13. KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

13.1. Sopijapuolet sopivat kirjallisesti korvausvelvollisuudesta ja vastuunrajoituksista. Siltä osin kuin sopijapuolet eivät ole korvausvelvollisuudesta ja vastuunrajoituksista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 13.2–13.5 mukaisia ehtoja.

13.2. Sopimukseen perustuva sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 20 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla. Jos sopijapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai hyvitystä, sopijapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää viivästys-, palvelutaso- tai muun sopimussakon tai hyvityksen.

13.3. Sopijapuoli ei vastaa välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

13.4. Sopijapuoli ei vastaa toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Tätä kohtaa 13.4 ei kuitenkaan sovelleta, jos sopijapuolen velvollisuutena on sopimuksen mukaan toisen sopijapuolen tietojen ja tiedostojen varmuuskopiointi tai tietoturvasta huolehtiminen ja sopijapuoli on rikkonut tätä velvollisuuttaan.

13.5. Vastuunrajoitukset eivät koske kohtaan 7 tai 11 perustuvaa vastuuta taikka vahinkoa, joka on aiheutettu a) toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaisella luovutuksella, kopioinnilla tai käytöllä, b) rikkomalla kohtaa 15.1 tai c) tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

14.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös Tampereen Käräjäoikeudessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.

14.3. Jos sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Tampereen Käräjäoikeudessa.

15. VIENTIRAJOITUKSET

15.1. Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen ja tuotteen alkuperämaan toimittajan asiakkaalle ilmoittamia lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta tuotteita tai teknistä tietoa kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen loukkaa Suomen tai tuotteen alkuperämaan toimittajan asiakkaalle ilmoittamia lakeja tai viranomaismääräyksiä.

16. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

16.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu sopijapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä.

16.2. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus tai sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti asiakkaalle.

16.3. Muutokset tai lisäykset sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Tampereella, 24. tammikuuta 2023